[SQLServer] Bài 17: Xây dựng Scripts

1. Script là gì

Các phát biểu CREATE, ALTER, hay SELECT, v… được thực hiện dưới mọi hình thức đều gọi là Script.

Tuy nhiên, nếu đặt các phát biểu SQL trong Script lẫn lộn có thể sẽ gây ra lỗi. Để tránh điều này, bạn nên sử dụng phát biểu GO để phân nhỏ từng đoạn Script.

Ví dụ 1: Xem đoạn Script đơn giản sau

Đoạn Script trên có 5 phát biểu. Các phát biểu sẽ được thực hiện tuần tự từ trên xuống dưới.

2. Lệnh USE

Lệnh USE dùng để khai báo cơ sở dữ liệu hiện tại.

Khi gọi lệnh USE với tên cơ sở dữ liệu chỉ định, khai báo này sẽ lập tức thay thế cơ sở dữ liệu bạn đang thực thi bằng cơ sở dữ liệu sử dụng sau lệnh USE.

Ví dụ 2:

Câu lệnh CREATE TABLE TblUser sẽ tạo bảng TblUser trong cơ sở dữ liệu SalesManager

3. Khai báo biến trong SQL Server

Khi thực hiện phát biểu SQL trong bất kỳ ứng dụng nào bạn cũng sẽ cần đến nhu cầu tính toán. Khi tính toán thường ta cần khai báo biến hoặc sử dụng một số các phép toán.

Khi khai báo nhiều biến, bạn không cần sử dụng lại từ khóa mà chỉ cần dùng dấu phẩy (,) để phân biệt.

Cú pháp:

DECLARE @<tên biến> <kiểu dữ liệu>

DECLARE @<tên biến> <kiểu dữ liệu>[,@<tên biến> <kiểu dữ liệu>[,@<tên biến> <kiểu dữ liệu>]]

Khi khai báo một biến, biến có giá trị ban đầu là NULL cho đến khi biến đó được gán giá trị khác. Gán giá trị vào một biến sử dụng từ khóa SET.

Ví dụ 3: Khai báo biến trong SQL Server

Ví dụ 4: Gán biến bằng giá trị cụ thể

Ví dụ 5: Gán biến bằng giá trị của SELECT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.