[SQLServer] Bài 14: Lệnh UPDATE trong SQL Server

Lệnh Update (cập nhật) dùng cập nhật lại dữ liệu đã tồn tại trong bảng.

Khi Update dùng cập nhật dữ liệu cho một bản ghi nào đó thường sử dụng với mệnh đề Where. Nếu không có mệnh đề Where, sẽ cập nhật tất cả các bản ghi trong bảng.

Khi Update dữ liệu trong bảng, có các trường hợp sau:

  • Cập nhật giá trị cụ thể
  • Cập nhật giá trị là kết quả trả về từ lệnh Select trên một hay nhiều bảng khác.

Trong bài này, tôi sẽ thực hiện lệnh Update trên bảng NhanVien với dữ liệu mẫu như sau:

Dữ liệu bảng Nhân viên
Hình 1. Dữ liệu bảng mẫu Nhan Vien

1. Cập nhật với giá trị cụ thể

Cú pháp:

Ví dụ 1: Cập nhật nhân viên có mã nhân viên 2 với địa chỉ mới là Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, Hà Nội, số điện thoại mới là 0123456789, ngày chỉnh sửa là ngày hiện tại.

Kết quả:

Update với giá trị xác định
Hình 2. Cập nhật các cột với giá trị cụ thể

Ví dụ 2: Cập nhật nhân viên có mã nhân viên 7 với ngày vào làm là 12-4-2018, ghi chú là Huấn luyện viên , ngày chỉnh sửa là ngày hiện tại.

Kết quả:

Cập nhật với các giá trị xác định
Hình 3. Cập nhật các cột với giá trị xác định

2. Cập nhật với giá trị là kết quả lấy từ một hay nhiều bảng khác

Cú pháp:

Xét 2 bảng Sản phẩm và Đơn hàng chi tiết như sau:

Bảng sản phẩm và đơn hàng chi tiết
Hình 4. Bảng sản phẩm và đơn hàng chi tiết

Ví dụ 3: Cập nhật cột Giảm giá trong bảng Đơn hàng chi tiết theo cột Số lượng cùng bảng.

Nếu số lượng lớn hơn 5 được giảm 10%, ngược lại thì không được giảm.

Kết quả:

Cập nhật với giá trị từ cột khác
Hình 5. Cập nhật với giá trị lấy từ cột khác cùng bảng

Ví dụ 4: Cập nhật cột GiaSanPham trong bảng Đơn hàng chi tiết theo cột Đơn giá trong bảng Sản phẩm theo mã Sản phẩm.

Kết quả:

Cập nhật giá trị lấy từ bảng khác
Hình 6. Cập nhật với giá trị từ bảng khác

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.