[Xamarin] Thiết lập Android Resources

Khi tạo mới ứng dụng Xamarin.Android có một số thư mục và tập tin được tạo sẵn, gọi là Android Resources.

Trong bài này, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về Android Resources và cách sử dụng chúng.

Phần 1. Cấu trúc project Xamarin.Android:

Tạo project Xamarin.Android tên HienMinh_AndroidResource gồm:

Xamarin Android Resources

1. Properties chứa:

  • AndroidManifest.xml: chứa đựng các thông tin về ứng dụng android, như tên ứng dụng, tên gói, icon của ứng dụng, số phiên bản, tên phiên bản, quyền truy cập,…
  • AssemblyInfo.cs: chứa các thuộc tính cho việc lấy thông tin về ứng dụng, như số phiên bản, mô tả ứng dụng.

2. Thư mục Resources: chứa hình ảnh, giao diện, các chuỗi khai báo, v.v…tài nguyên trong thư mục Resources được truy xuất qua hệ thống Resources của Android.

3. Thư mục Resources/drawable: chứa tất cả hình ảnh trong ứng dụng.

4. Thư mục Resources/layout: chứa các file giao diện axml, được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng.

5. Thư mục Resources/values: chứa các file xml gồm cặp tên và giá trị.

Ví dụ: <string name=”app_name”>ActivityDemo</string> gồm “app_name” có giá trị “ActivityDemo”.

6. File Resources.designer.cs: chứa định danh duy nhất, được tham chiếu với Android Resources.

7. File MainActivity.cs: là activity mặc định của ứng dụng Android.

Phần 2. Thay đổi các thiết lập ứng dụng Android.

1. Mở file Resources/layout/Main.axml. Trong màn hình giao diện Main.axml, kéo button từ Toolbox vào.

Màn hình activity main
Hình 2. Màn hình Main.axml

2. Chọn tab Source dưới màn hình giữa, các bạn sẽ thấy code <Button> vừa thêm vào được tự động sinh ra

3. Các bạn sửa text cho Button như sau:

  • Thêm <string name=”button1_name”>HienMinh.com</string> vào file Resources/values/Strings.xml
  • Sửa android:text=”Button” thành android:text=”@+string/button1_name”

4. Các bạn mở file Resource.Designer.cs sẽ thấy code cho Button và Strings tự động thêm vào:

5. Trong file MainActivity.cs các bạn thêm đoạn code sau:

Trong đó:

  • SetContentView(Resource.Layout.Main): Gọi layout Main.axml từ file Resource.Designer.cs
  • Button button1 = FindViewById<Button>(Resource.Id.button1): khai báo biến button1 gán với Button trên layout Main.axml qua file Resource.Designer.cs
  • Khi người dùng click vào button1, chữ “HienMinh.com” sẽ được thay bằng “Bạn vừa Click button 1”

Kết quả:

Main.axml
Hình 3. Trước khi click button1

Main.axml Android Resources
Hình 4. Sau khi click button1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.