[Xamarin] Cách sử dụng Intent trong Activity

Trong bài Giới thiệu Activity, các bạn đã biết cách tạo một Activity trong Xamarin.Android. Tương ứng với mỗi activity là một màn hình. Vậy, làm cách nào để truyền giá trị, dữ liệu giữa các activity trong ứng dụng ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Intent trong Xamarin.

Khái niệm Intent trong Xamarin cũng giống với Intent trong lập trình Android navive với ngôn ngữ Java.

Mỗi intent thông thường gồm 2 phần:

  • Intent là gì
  • Dữ liệu cần thiết cho Intent.

Ví dụ:

  • Ứng dụng gọi điện thì Intent là thực hiện cuộc gọi, dữ liệu cần cho Intent là số điện thoại.
  • Ứng dụng bản đồ thì Intent là loại bản đồ, dữ liệu cần cho Intent là tọa độ điểm trên bản đồ.

Khai báo Intent:

Sử dụng Intent:

Ý nghĩa:

  • var intent = new Intent(this, typeof(ActivityThu2)): khai báo biến intent là một intent, gọi một Activity.
  • intent.PutExtra(“DuLieu”, “Gia tri cua Intent tu Activity Main”): dữ liệu kèm theo Intent là DuLieu có giá trị là một chuỗi “Gia tri cua Intent tu Activity Main”;
  • StartActivity(intent): khởi tạo Activity với intent kèm theo.
  • string text = Intent.GetStringExtra(“DuLieu”) ?? “Data not available”: Ở activity thứ 2, gọi Intent với dữ liệu kèm theo là “DuLieu”

Ví dụ: Khi nhấn vào nút bấm “GỌI ACTIVITY THỨ 2” trong activity Main, activity2 được gọi và hiển thị nội dung “Gia tri cua Intent tu Activity Main” lên màn hình.

– Code trong MainActivity.cs

– Code trong ActivityThu2.cs

Kết quả:

Màn hình activity Main
Hình 1. Màn hình Main

Sử dụng Intent trong xamarin
Hình 2. Màn hình ActivityThu2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.