[Xamarin] Giới thiệu Controls trong Xamarin.Android (phần 1)

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu các control (điều khiển) cơ bản trong Xamarin.Android.

Các bạn có thể lựa chọn các control này trong cửa sổ ToolBox. Nếu cửa sổ ToolBox chưa được mở, các bạn vào View->Toolbox hoặc nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + Alt + X.

1. TextView

TextView là điều khiển quan trọng nhất trong Android, được sử dụng để hiển thị thông tin ra màn hình.

Cách 1: Sử dụng giao diện đồhọa

Trong cửa sổ ToolBox,  các bạn chọn biểu tượng TextView (chữ T), rồi kéo vào màn hình chính của Android.

TextView trong Xamarin Android
Hình 1. Đối tượng TextView

Cách 2: Sử dụng xml

Trong màn hình thiết kế ở hình 1, chọn tab Source (mục 1 màu đỏ) để chuyển sang chế độ mã nguồn xml.

Trong đó:

  • text=”Text” là nội dung hiển thị trên đối tượng TextView
  • id=”@+id/textView1″ là tên đối tượng TextView, dùng để gọi, gán giá trị và lấy giá trị ra.
  • android:layout_width và android:layout_height là thiết lập chế độ hiển thị trên màn hình.

2. Button

Button là điều khiển được gọi khi phát sinh sự kiện click (nhấn nút) từ người dùng.

Cách 1: Sử dụng giao diện đồhọa

Cũng giống như TextView, các bạn kéo Button từ cửa sổ ToolBox vào màn hình, tại vị trí muốn đặt.

Cách 2: Sử dụng xml

Trong đó:

  • text=”Button” là nội dung hiển thị trên đối tượng Button
  • id=”@+id/button1″ là tên đối tượng Button, dùng để truy xuất khi lập trình.
  • android:layout_width và android:layout_height là thiết lập chế độ hiển thị trên màn hình.

Để xử lý sự kiện khi người dùng click vào Button, các bạn mở file MainActivity.cs trong cửa sổ Solution Explorer.

Các bạn thêm đoạn mã sau, dưới câu lệnh SetContentView(Resource.Layout.Main);

Giải thích:

  • Button button = FindViewById<Button>(Resource.Id.button1); khai báo đối tượng button có kiểu Button, sau đó gán đối tượng button với đối tượng trên View (có tên button1 đã được kéo vào màn hình thiết kế).
  • button.Click += delegate: sự kiện khi người dùng click vào button1 trên màn hình.
  • button.Text = “Chào mừng đến www.hienminh.com”; nội dung hiển thị trên button1 được gán lại giá trị mới.

Ví dụ: Các bạn tạo TextView, Button như hướng dẫn trên. Khi click button, nội dung Button, TextView sẽ được thay đổi so với lúc ban đầu (chưa click)

A. Mã nguồn XML của màn hình Main.axml:

B. Mã nguồn của file MainActivity.cs

C. Kết quả:

event click on button xamarin
Hình 2. Trước khi click button

event click on button xamarin
Hình 3. Sau khi click button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.