[Xamarin] Giới thiệu Activity

Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu về Activity trong lập trình Xamarin.Android.

Một Activity là biểu diễn một màn hình trong ứng dụng. Một ứng dụng Android bao gồm một hoặc nhiều Activity kết hợp với nhau.

Ví dụ 1: Tạo ứng dụng Xamarin.Android mới. Mở file MainActivity.cs, mã nguồn mặc định như sau:

Chú ý:

  • class MainActivity : Activity: lớp MainActivity kế thừa từ lớp Activity;
  • protected override void OnCreate(Bundle savedInstanceState): phương thức OnCreate sẽ được gọi khi ứng dụng được khởi tạo.
  • SetContentView(Resource.Layout.Main): khi khởi tạo ứng dụng, màn hình chính sẽ nạp View có tên Main (Main.xml nằm trong thư mục Resources/layout)

Kết quả:

Hình 1. Activity đầu tiên

Ví dụ 2: Viết chương trình thực hiện những việc sau:

  • Tạo một Activity thứ 2.
  • Trong Activity thứ 1, tạo một nút bấm có tên “Gọi Activity thứ 2”. Khi nhấn vào nút thì chuyển sang Activity thứ 2.

1: Tạo Activity mới 5 bước như hình:

2: Trong Activity 1, thêm mới button và viết đoạn mã sau để gọi Activity 2

– Trong cửa sổ Solution Explorer, mở file Main.xml trong đường dẫn Resources/layout (1)

– Từ cửa sổ ToolBox, kéo Button sang màn hình của ứng dụng. (2)->(3)

Thêm button cho Activity trong Xamarin.Android
Hình 3. Thêm nút bấm cho Activity

–  Nhấn vào Source (bên dưới cửa sổ màn hình giao diện) để vào cấu hình cho button. (4)

– Đổi tên button thành btnGoiActivity2, sửa text hiển thị trên button là “Gọi Activity thứ 2”

– Trong MainActivity.cs, viết code để khi click vào button sẽ gọi Activity thứ 2:

Chú ý:

  • var intent = new Intent(this, typeof(ActivityThu2)); nội dung sẽ được xử lý khi gọi Activity
  • StartActivity(intent); khởi tạo Activity mới với nội dung kèm theo là intent.

Kết quả:

Màn hình chính MainActivity
Hình 4. Màn hình MainActivity

ActivityThu2
Hình 5. Màn hình ActivityThu2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.