[Xamarin] Cài đặt Android Manifest

Các ứng dụng Android có một file cài đặt rất quan trọng là AndroidManifest.xml. File AndroidManifest chứa mọi thứ cho nền tảng Android và những cài đặt thiết yếu để ứng dụng chạy được.

Những cài đặt quan trọng trong file AndroidManifest, gồm:

  • Khai báo API tối thiểu cần cho ứng dụng.
  • Khai báo các quyền truy cập phần cứng của thiết bị để ứng dụng hoạt động được như camera, gps định vị, danh bạ, wifi,…
  • Danh sách các thư viện mà ứng dụng cần liên kết để hoạt động.

Để thiết lập cài đặt Android Manifest, có 2 cách phổ biến sau:

Cách 1. Sử dụng giao diện đồ họa. Các bạn click chuột phải vào tên ứng dụng (1), chọn Properties (2).

Config file Android Manifest
Hình 1. Cài đặt Android Manifest

Lựa chọn tab Android Manifest trong cửa sổ được mở ra (3).

Chọn tab Android Manifest để vào cấu hình
Hình 2. Các bạn chọn tab Android Manifest

Hình 3. Cài đặt Quyền truy cập – Required Permissions

Giải thích các cài đặt:

1. Application Name: giá trị @string/app_name. Các bạn tìm khóa có tên app_name trong file Strings.xml ở đường dẫn Resources/values/Strings.xml sẽ thấy <string name=“app_name”>ActivityDemo</string>. Cách sử dụng đã được giới thiệu ở bài Android Resources.

2. PackageName: Tên gói ứng dụng, mặc định là tên dự án khi tạo.

3. Application Icon: Biểu tượng của ứng dụng, nếu không chọn sẽ tự động lấy hình mặc định của Android.

4. Version Number, version name: phiên bản và tên phiên bản của ứng dụng. Chú ý mỗi lần cập nhật, tăng phiên bản để upload lên stored của Google.

5. Minimum Android version: Yêu cầu Android tối thiểu để chạy ứng dụng. Phần này khá quan trọng khi bạn deploy ứng dụng lên mạng. Nếu bạn chọn API quá mới, thì nhiều máy Android hệ điều hành cũ không chạy được !

6. Target Android version: hệ điều hành lý tưởng để chạy ứng dụng.

7. Required permissions: quyền hạn truy cập tài nguyên, phần cứng của máy điện thoại.

  • Camera: yêu cầu điện thoại cài đặt ứng dụng phải có camera.
  • Access_wifi_state: kiểm tra trạng thái truy cập của wifi

Có rất nhiều các quyền (permissions) khác nhau, các bạn thử khám phá thêm nhé.

Cách 2. Thiết lập Android Manifest sử dụng xml. Các bạn click vào Properties trong project, chọn file AndroidManifest.xml để mở.

setting android manifest using xml
Hình 4. Cài đặt Android Manifest sử dụng xml

Chú ý:

  • Khi tôi chọn Required Permission là Camera trong cách 1, thì file AndroidManifest.xml sẽ tự động sinh ra đoạn mã tương ứng: <uses-permission android:name=”android.permission.CAMERA” />

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.