[C# cơ bản] – Vòng lặp FOREACH

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu các bạn vòng lặp FOREACH trong C#. Khác với vòng lặp FOR, vòng lặp ForEach được sử dụng để duyệt lần lượt từng phần tử trong một tập hợp, mảng có sẵn.

Cú pháp:

Ý nghĩa:

  • Từ khóa foreach
  • Biến Đối_tượng sẽ có kiểu dữ liệu của tập hợp/danh sách/mảng có tên Tập_hợp
  • Khối lệnh sau foreach sẽ xử lý lần lượt từng Đối_tượng.

Ví dụ 1: in danh sách các số nguyên của mảng có tên mangSoNguyen.

Ý nghĩa:

  • Khai báo mảng mangSoNguyen kiểu int gồm 5 giá trị nguyên: 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn sẽ tìm hiểu về mảng ở những bài sau.
  • Vòng foreach duyệt lần lượt từng phần tử trong mangSoNguyen. Với mỗi phần tử sẽ được gán vào biến soNguyen để in ra màn hình.

Kết quả:

Vòng lặp foreach trong C#
Hình 1. C# – Vòng lặp foreach

Ví dụ 2: in danh sách các chuỗi của mảng có tên mangChuoi, sử dụng cấu trúc lặp foreach

Kết quả:

Vòng lặp foreach trong c# in mảng chuỗi
Hình 2. C# – foreach in mảng chuỗi

Ví dụ 3: sử dụng foreach, in danh sách sinh viên từ mảng danhSachSV.

Kết quả:

Vòng lặp Foreach trong mảng lớp
Hình 3. C# – Vòng lặp ForEach

1 thought on “[C# cơ bản] – Vòng lặp FOREACH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.